ביטוח אובדן כושר עבודה

נותן מענה לאובדן הכנסה עקב פגיעה בכושר העבודה ממחלה או מתאונה לתקופה זמנית או קבועה.

אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי עד לתקרה
של 75% מהמשכורת שלנו.

ישנם מספר כיסויים והרחבות בפוליסות המוצעות בשוק- כדאי לבדוק מה קיים לך כיום.

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו הביטוח היחיד מבין ביטוחי הפרט בו מחויב המבוטח להודיע על כל שינוי שחל בעיסוקו/מקצועו/תחביבו אשר עלול להשפיע על תנאי הפוליסה. אי מסירת מידע כאמור עלולה לגרום לירידה בסכומי תגמול אותם נקבל בקרות מקרה..

ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכישה כחלק מכיסוי במוצר פנסיוני או כפוליסה פרטית דרך חברות הביטוח השונות.

המוסד לביטוח לאומי מגדיר מצב של אובדן כושר עבודה מלא באופן הבא:

"אי יכולת המבוטח בשיעור של 75% לפחות, לעסוק בעיסוקו/מקצועו עקב נכות שנגרמה ע"י מחלה/תאונה
ואינו יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו ונסיונו".

בין הפוליסות השונות ניתן למצוא תקופות המתנה שנעות לרוב בין חודש, 3 חודשים ו6 חודשים.

גיל סיום הפוליסה: 67 לגבר – 64 לאישה

ישנם מספר נספחים שניתנים להוספה לפוליסה הבסיסית של אובדן כושר העבודה:

הרחבה מלאה/חלקית – ההרחבה מאפשרת תשלום פיצוי חודשי גם במקרה של אי כושר עבודה חלקי.
הכיסוי יהיה תקף באי כושר עבודה בין 74% – 25% שבגינו יהא זכאי המבוטח לפיצוי חלקי.

פרנצ'יזה (פיצוי רטרואקטיבי) – הרחבה נוספת המאפשרת למבוטח לגבי פיצוי רטרואקטיבי
לאחר תקופת ההמתנה כאשר בכל מצב נותר חודש אחד של המתנה.

כיסוי מקצועי – מקרה אובדן כושר העבודה יהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ערב קרות המקרה.

שחרור מתשלום פרמיות  שחרור מתשלום פרמיות לאדם שאיבד את כושרו לעבוד לתקופה העולה על תקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה.

טיפ חשוב לצרכן החכם

הידעת? מבוטח יהא זכאי לתשלום פיצוי של עד 75% מממוצע הכנסותיו בשנה האחרונה או לסכום הפיצוי הנקוב בפוליסה-הנמוך מבין השניים!

הגדרת הזכאות לאי כושר הינה תעסוקתית ולא מקצועית,
משמע הגדרת אי כושר ספציפית לאי יכולתו של המבוטח לעסוק בעיסוקו,
גם אם יוכל להמשיך ולעסוק במקצועו.
לדוגמא: שופט עם ביטוח אובדן כושר עבודה לא יהפוך להיות קלדנית בבית משפט.

יש לשים לב כי בחברות השונות לרב תינתן תוספת למחיר הבסיס עקב מקצוע בעל סיכון.

קבעו פגישה טלפונית